OCT 29

Rozliczanie transkacji finansowych w walucie obcej

Prowadzenie działalności gospodarczej to oprócz zaangażowania w pozyskiwanie odbiorców dla swoich towarów i usług, także wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych, opłacanie składek ZUS, prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Działalność przedsiębiorcy podlega kontrolom, w których w pierwszej kolejności sprawdza się prawidłowość prowadzonej księgi rachunkowej, która jest sprawdzana pod względem rzetelności. Częste zmiany w przepisach podatkowych, możliwość dowolnej interpretacji źle napisanych ustaw przez kontrolerów skarbowych to duży problem osób prowadzących działalność gospodarczą. Przykładem mogą być rozliczenia z klientami zagranicznymi dokonywane w walutach obcych.

Rozliczenia z kontrahentem dokonywane w walucie innej niż złoty są przyczyną powstania różnic kursowych, które wpływają na wysokość przychodów lub kosztów. zarówno w podatku dochodowym, jak i VAT. Wynikają one z różnicy kursów pomiędzy datą wystawienia lub otrzymania faktury VAT, a momentem wpływu pieniędzy na rachunek bankowy lub zapłaty za towar lub usługę.

W świetle obowiązujących przepisów są dwie metody rozliczeń, które można zastosować:
- metoda podatkowa - oparta na ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub prawnych,
- metoda księgowa  - oparta na ustawie o rachunkowości lub międzynarodowych standardach rachunkowości.

Bez względu na metodę, rozliczanie różnic kursowych jest procesem żmudnym, przy którym łatwo popełnić błąd. Usprawniając pracę, wykorzystując odpowiedni program do wyliczania różnic kursowych eliminuje się błędy rachunkowe. Rozwiązaniem problemu może być oprogramowanie, która oferuje odpowiednie oprogramowanie rozwiązujące problemy wynikające z różnic kursowych.

Przed zakupem pełnej wersji oprogramowania można zapoznać się z wersją demo programu. W odróżnieniu od pełnej wersji programu posiada ona jedynie ograniczenia czasowe.

Fotografie:

finanse

pieniądz

przedsiębiorstwa

waluty

Twój komentarz